Alla behöver vi ta lån vid något tillfälle. För privatpersoner är de största lånen vi tar oftast de som finansierar köpet av en bostad, men även lån för att köpa bilar, båtar och konsumtionsvaror är också vanliga. För företag är bilden annorlunda. Företag tar oftast lån för investeringar, tillväxt eller vid likviditetskriser.

Särskilt för små företag, som enskilda firmor, är det ofta komplicerat, och svårt, att låna. Det är av den anledningen som en låneförmedlare för enskilda firmor kan spela en så stor, positiv, roll när det lilla företaget söker finansiering. Nedan ska vi gå igenom olika situationer då en låneförmedlare för enskilda firmor kan vara till stor hjälp och hur de kan vara det.

Frågor angående låneförmedlare för enskild firma

De frågor vi ska försöka besvara angående låneförmedlare för företagslån till enskild firma är följande:

 • Vad skiljer en enskild firma från ett aktiebolag, och hur påverkar det den enskilda firmans möjligheter att få lån?
 • Varför kan en enskild firma behöva en låneförmedlare för att hjälpa till med att lösa sina behov av finansiering? Vad användes lånen till?
 • Hur arbetar en låneförmedlare för enskild firma? Vad gör de konkret för att arrangera och förmedla lån?
 • Hur går processen till när en låneförmedlare förmedlar ett lån till en enskild firma?
 • Vilka är de typiska villkoren för ett lån till en enskild firma
 • Hur går en låneansökan till när en enskild firma söker lån med hjälp av en låneförmedlare?

Det finns ett antal speciella omständigheter som gör att svaren på frågorna ovan är unika för enskilda firmor och att de skiljer sig från hur situationen ser ut i ett aktiebolag eller för en privatperson.

Vad skiljer en enskild firma från ett aktiebolag?

Innan vi går in på de konkreta behoven av finansiering och hur en låneförmedlare för enskilda firmor kan hjälpa till med den finansieringen ska vi gå igenom vad en enskild firma är, och hur dess rättigheter och skyldigheter skiljer sig från ett aktiebolag.

En enskild firma startas oftast, nästan alltid, av en privatperson som vill driva affärsverksamhet utan att för den skull investera de pengar och tid i den byråkrati som krävs för att driva ett aktiebolag. Några saker som är distinkta för en enskild firma är att:

 • Den är inte en juridisk person. Det är ägaren av firman som ingår avtal å firmas vägnar, inte som i ett aktiebolag där det är bolaget som agerar i eget namn
 • En enskild firma är dock inte en privatperson som bara jobbar, det är köplagen som gäller vid kontrakt och den enskilda firman måste också redovisa moms och betala in sina egenavgifter själv
 • Om en enskild firma går i konkurs har ägaren fullt ansvar för konkursen, med egna medel. Om ett aktiebolag går i konkurs så stannar konkursen i företaget och går inte ut över ägarna, förutom i väldigt specifika fall då ägarna agerat oansvarigt och olagligt.

Behov av låneförmedlare för enskilda firmor

Vad är det då en enskild behöver låna pengar till? Varför behöver den enskilda firman låna pengar, hur hjälper en låneförmedlare för enskild firma till med lånen? En enskild firma har ofta liknande behov av finansiering som ett större aktiebolag, det är bara det att beloppen är så mycket lägre.

Några vanliga finansieringsbehov som en enskild firma kan ha är:

 • Startkapital, när det lilla företaget startar kan det behöva köpa in maskiner och inventarier. Ägaren kan också behöva kapital för att försörja sig själv under uppstartsfasen
 • Investeringar i fastigheter och dyrka maskiner. Precis som i större företag kan det lilla företaget behöva en lokal för sin verksamhet samt maskiner mm för att producera produkter och tjänster
 • Förstärkning av kassaflödet vid tillfälliga likviditetsbrister, det finns perioder då marknaden blir tillfälligt svag och då kan tillfälliga lån behövas

Söker du ett företagslån för aktiebolag så hittar du det här.

Vad kan en låneförmedlare för enskilda firmor hjälpa till med?

Det finns många saker som en låneförmedlare för enskilda firmor kan hjälpa till med avseende finansiering och lån. Det som gör låneförmedlaren till en bra partner är att den har erfarenheten, kunskapen och kontakterna, i kombination med ett oftare mycket enklare förfarande för att söka och få ett lån jämfört med bankerna.

Låneförmedlare för enskilda firmor har:

 • Kontakter med kreditinstitut och banker
 • Enkla förfaranden för att söka och få lån
 • Hjälpmedel för att snabbt kunna jämföra stora mängder lån, och att snabbt kunna hitta det lån som passar den enskilda firman snabbt

Lån som tas genom en låneförmedlare för en enskild firma?

Det finns många olika typer av lån som en enskild firma kan ta genom en låneförmedlare. Några av de vanligaste är lån för investeringar, lån som används som startkapital samt lån som används för att täcka tillfälliga likviditetsbrister.

Villkor för lån genom låneförmedlare för enskild firma

Några av de vanligaste villkoren som kommer med de lån som en låneförmedlare för enskilda firmor ger är:

 • Ränta, marknadsräntan styr kostnaden för lånet. Oftast betalas räntorna per månad eller kvartal
 • Amorteringen, hur stor avbetalning som ska göras på lånet varje månad styrs av hur lång löptid lånet har. Om löptiden är lång är beloppet per månad lägre, men om löptiden är kort blir beloppet högre
 • Löptiden, ofta vill låntagaren ha en lång löptid medan långivaren föredrar en kortare löptid, särskilt om låntagaren har en svag ekonomisk ställning
 • Avgifter, det tillkommer nästan alltid avgifter på lån. Var uppmärksam på dessa, de kan bli en stor kostnad totalt sett
 • Personlig borgen och säkerhet. För enskilda firmor är det ofta svårt att låna utan att ge en personlig borgen. Det kan till exempel vara så att låntagaren tillåter en pant på sin egen bostad eller att en närstående skriver på en borgensförbindelse och lovar att ta över skulden om firman inte kan betala

Låneansökan med låneförmedlare för enskild firma

Att söka om ett lån för en enskild firma genom en låneförmedlare är ofta relativt enkelt. Att hjälpa den enskilda firman att slippa krånglig byråkrati är en av låneförmedlarens viktigaste tjänster. Inte sällan har låneförmedlare för enskilda firmor till och med formulär på sina hemsidor där den enskilda firman kan fylla i sina uppgifter och därefter enkelt skicka låneansökan.   

Sammanfattning – Låneförmedlare för enskild firma

Nedan ska vi kort sammanfatta det vi kommit fram till om i vår text om låneförmedlare för enskilda firmor. I början av texten ställde vi ett antal frågor, nedan ska vi återknyta till dessa.

 • Vad är det skiljer en enskild firma från ett aktiebolag? Det är framförallt den juridiska formen som skiljer sig mellan aktiebolag och enskilda firmor, även om aktiebolag också ofta är större än enskilda firmor. Till skillnad från ett aktiebolag är den enskilda firman inte en egen juridisk person, det är istället företagaren själv som företräder företaget och ingår alla avtal i eget namn
 • Att det är företagaren själv som i eget namn tecknar låneavtal påverkar företagaren på så vis att han eller hon själv är ansvarig för lånet, det finns inget aktiebolag som kan sättas i konkurs om skulderna blir för höga
 • Givet att enskilda firmor nästan alltid är väldigt små är det en mycket god idé att anlita en låneförmedlare för enskilda firmor för att hjälpa till med att hitta ett lämpligt lån
 • Precis som i större bolag så är det investeringar i maskiner, inventarier, fastigheter och driften av rörelsen som den enskilda firman behöver ta hjälp av en låneförmedlare för att lösa