Det finns många exempel på när företag behöver låna pengar, och det finns lika många olika sätt att låna pengar på. När det gäller specifikt småföretag som behöver låna pengar så är det viktigt att komma ihåg att dessa många gånger har svårt att hävda sig på marknaden, just för att de är små.

Det lilla företaget uppfattas som mindre stabilt än stora företag av banker och kreditinstitut, och med mindre stabilitet kommer ökade risker. De ökade riskerna ger dyrare företagslån. En lösning för småföretagens problem med att låna pengar kan vara att anlita en låneförmedlare för småföretag. Nedan ska vi gå igenom mer om hur det kan fungera.

Frågor vi besvarar om företagslån för småföretag

I texten nedan kommer vi att gå igenom olika frågor som rör hur du tar upp ett företagslån som småföretag. Vi ska försöka få klarhet i hur ett småföretag kan använda en låneförmedlare på bästa sätt.

Några exempel på frågor vi kommer att ta upp är:

 • Vad är ett småföretag? Går det att klart och tydligt definiera vad ett småföretag är?
 • Vilka lånebehov har ett småföretag typiskt sett? Finns det några typer av lån som är standardiserade för småföretag? Lånar det lilla företaget till typiska investeringar?
 • Hur kan en låneförmedlare hjälpa ett småföretag att hitta och få företagllån till bra villkor?
 • Hur fungerar det att använda en låneförmedlare för småföretag? Hur fungerar sökandet efter företagslån, ansökan, vilka är villkoren för lånen?

De ovan nämnda punkterna är de viktigaste sakerna vi kommer att ta upp, men vi kommer att beröra andra delar av småföretags lån genom låneförmedlare också.

Vad är egentligen ett “småföretag”?

Vad är egentligen ett småföretag? Ordet, eller snarare begreppet, småföretag används ofta för att beskriva en viss typ av företag men det finns nog lika många uppfattningar om vad ett småföretag är som det finns personer som använder begreppet. Är det antalet anställda, omsättningen, vinsten, antal produkter eller något annat som styr om ett företag är ett småföretag eller inte? Är det bolagsformen; aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag eller enskild firma som styr om ett bolag är ett småföretag eller inte?

Det vanliga är att ett bolags storlek definieras utefter omsättning och antal anställda. Ofta anses ett småföretag inte ha fler än femtio anställda eller omsätta mer än femtio miljoner kronor, men definitionerna varierar. Det är också viktigt att det finns en annan aspekt på småföretag, och det är hur gamla de är. Ett nystartat företag uppfattar sig självt nästan alltid som ett småföretag, men kanske inte gör det när det gått några år – även om antalet anställda fortfarande är litet.

Typiska anledningar ett småföretag anlitar en låneförmedlare för företagslån

Som de allra flesta andra företag har också småföretag behov av finansiering för att kunna växa sina verksamheter och göra de investeringar de behöver göra för att kunna producera de varor och tjänster som de vill sälja på marknaden. Det lilla företaget kan också vid vissa tillfällen behöva kapital för att täcka förluster vid snabb expansion eller för att klara sig igenom perioder av likviditetsbrist.

Dessa korta uppräkningar kan låta som en väldigt enkel bild av det lilla företagets lånebehov men det är förstås mycket mer komplext än så. Varje typ av finansieringsbehov kan bestå av väldigt många olika undertyper. Vad är till exempel “investeringar för att kunna producera”? Är det en fastighet som ska köpas? Eller är det maskiner och inventarier? Det finns dessutom många olika typer av fastigheter och väldigt många olika typer av inventarier.

Beroende på hur värdet på maskiner, fastigheter och inventarier står sig över tiden kommer också småföretaget att ges olika typer av villkor från långivarna av företagslån. Det är i detta sammanhang som en låneförmedlare för småföretag är så lämplig att använda sig av, de har nämligen tillgång till ett väldigt stort antal lån och kan väldigt snabbt söka reda på det lån som passar ett visst småföretag bäst.

Historiskt har det varit vanligare med låneförmedlare av privatlån eller låneförmedlare av bolån, men nu finns det flera bolag som även hjälper företagare som du ser i listan ovan.

Vad gör låneförmedlaren för småföretag?

Vad är det då som en låneförmedlare gör exakt för att hjälpa det lilla företaget med sin finansiering? En låneförmedlare med erfarenhet kan göra mycket för att hjälpa ett småföretag med finansieringen.

Några av de saker som en låneförmedlare för småföretag kan göra är att:

 • Ge småföretag tillgång till stora databaser med olika typer av lån från olika typer av banker och kreditinstitut
 • Göra det lättare för småföretag att få överblick över många olika lån för att bättre kunna jämföra dessa med varandra
 • Hjälpa till med förmånliga avtal för lånen
 • Ha en process för ansökningar som är lätt att använda, och där svar på låneansökan ges snabbt

Småbolags företagslån genom låneförmedlare

När ett småföretag vänder sig till en låneförmedlare för att få hjälp med ett lån är det ofta inte samma typ av lån som alla småföretag vill ha, och det är inte heller samma typ av villkor som kommer att ges till alla småföretag.

Tillgång till många sorters lån

Det som en låneförmedlare för småföretag kan göra är att ge tillgång till ett stort antal företagslån, och bland dessa kan småföretaget söka lån som passar dess behov och förmåga vid ett visst tillfälle.

Databasen är mycket lätt att söka i och kommer bara att lista de lån som passar de kriterier som småföretaget satt upp.

Lånevillkor

De typiska lånevillkor som småföretag kommer att bli presenterade av låneförmedlaren är av samma typ som de som alla typer av lån har.

Lånevillkoren omfattar bland annat följande:

 • Ränta, den procentsats på lånet som ska betalas varje månad. Räntan är kostnaden för lånet
 • Amortering, hur mycket ska lånet betalas av med per månad. Amorteringens storlek beror på löptiden och storleken på lånet
 • Avgifter, det kommer ofta månadsavgifter mm på lån. Dessa kan ofta förhandlas bort i utbyte mot automatiska betalningar till exempel
 • Löptid, hur länge lånet löper beror ofta på hur stor risk långivaren ser med verksamheten som småföretaget bedriver, samt vad lånet ska användas till
 • Lånebelopp, vid ett lån för att finansiera löpande verksamhet kan beloppet bli lägre men om det är till exempel en fastighet som ska köpas in kan beloppet bli högre

Ansökan

Låneförmedlare för småföretag har ofta en mycket enkel och standardiserad process för att genomföra låneansökningar men det kan också vara så att småföretaget måste inkomma med extra dokumentation för att kunna bevisa att det klarar av lånet.

Sammanfattning – Företagslån småföretag

I inledningen av texten räknade vi upp några saker som vi skulle gå igenom i texten. Nu ska vi återknyta till dem och sammanfatta vad vi kommit fram till avseende varje punkt. Nedan följer korta återkopplingar.

 • Ett småföretag är ett företag som oftast inte har fler än femtio anställda och som ofta inte omsätter mer än några tiotals miljoner kronor. De flesta småföretag är dock väsentligt mindre än så, och det stora flertalet av alla företag som finns i Sverige är just småföretag
 • Precis som stora företag har ett litet företag också behov av finansiering, och det är precis inom samma områden som det lilla företaget behöver finansiering. Det är fastighetsköp, det är nya maskiner och inventarier, och det är rörelsekapital som behövs
 • En låneförmedlare kan hjälpa ett småföretag att finansiera sin verksamhet genom lån och andra krediter eftersom låneförmedlaren är en specialist på just lån och kan därför bidra till att småföretaget får de kontakter och de kunskaper som behövs för att det ska kunna genomföra sina planer. Småföretaget spar oftast både tid och pengar på att anlita en låneförmedlare för småföretag

Liknande inlägg